Běhařovice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Vyhláška č. 1/2004 - O požární ochraně

Obecně závazná vyhláška Obce Běhařovice

č.1/2004 ze dne 26.1.2004 O požární ochraně

 

             Obec Běhařovice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 25.1.2004, podle § 29,odst. 1, písmo o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

pozdějších předpisů,§ 1 odst. 3 písmo d) a § 15 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. K provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů apodle §10 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, vydává:

Obecně závaznou vyhlášku  Požární řád obce Běhařovice

ČI. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Běhařovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Čl 2

Vymezení činnosti osob,pověřených zabezpečením požární ochrany v obci 

Za zabezpečení PO v rozsahu působnosti obce Běhařovice, která plní v samotné Působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Běhařovice je zajištěna jednotkou SDH obce podle či. 5 této vyhlášky a dále jednotkami dle "Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje v závislosti na stupni poplachu. Tyto jednotky jsou uvedeny v příloze č. 1, nebo ve výpisu z " Požárního poplachového plánu "Jihomoravského kraje, který město obdrží od HZS kraje.

K zabezpečení úkolů podle odst. 1 obec Běhařovice: 

Pověřuje zastupitelstvo projednáním stavu požární ochrany v obci Běhařovice a m.č. Stupešice, m.č. Ratišovice a to nejméně 1 x za rok, nebo po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obcí, pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o PO ve stanoveném rozsahu. Konkrétní určení osob a rozsah působnosti bude součástí dokumentace. 

ČI. 3 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech, nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky. 

Za činnost, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 

taneční zábava, společenské akce v KD - požární dozor přislíbila účast 2 členů SDH, toto se vztahuje i na m. č. Ratišovice a Stupešice. 

Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: 

období letních měsíců v době žní od 15.6. do 15.9.,požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena hotovostí řidičů a strojníků, je vyhlášen zákaz pálení ohňů. Konkrétní složení a počet osob je součástí přílohy. Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1, písmf, bod 1. zákona o PO, respektive vychází se z toho ustanovení, 

ČI. 4 

Způsob nepřetržitého zabezpečení PO 

Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Běhařovice je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedeným v čI. 7. 

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečeno jednotkami PO - viz čI. 2. 

ČI. 5 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,kategorie,početní stav a vybavení Pro jednotku SDHjsou zřízeny tyto dokumenty:

 zřizovací listiny JSDH

dohody o členství v JSDH

- jmenovací listina velitele JSDH 

Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Běhařovicích, nebo na jiné místo stanovené velitelem jednotky.

ČI. 6 

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti, stanovení dalších náhradních zdrojů vody. Obec Běhařovice stanovuje následujíci zdroje vody, které musí splňovat svou kapacitou a umístěním umožnění příjezdu vozidel:

- rybník v Ratišovicich

rybník v Běhařovicich

požární nádrž ve Stupešicich

hydranty v Běhařovicich

U jednotlivých zdrojů se uvede konkrétní čerpací  stanoviště pro požární techniku, využitelná kapacita zdroje a podmínky použitelnosti. Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody, příjezdové komunikace

 čl. 5.

Jedno vyhotovení předá jednotce HZS Jihomoravského kraje. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody je povinen v souladu s předpisy o PO umožnit použití požární technice a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat příjezdové cesty,které jsou majetkem obce. 

ČI. 7 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud požár lze hlásit -  způsob označení 

V obci Běhařovice: Jeřábek František Č. 1

             Ratišovice: Semotám Josef č.37

            Stupešice: Holcr Zdeněk     Č. 13 

515/252236 515/252218 515/252361 

ČI. 8 

Způsob vyhlášení požárního poplachu 

Vyhlášení požárního poplachu se provádí: 

Signálem "Požární poplach“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty( 25 sec. tón, 10 sec. pauza, 25 sec. tón), nebo elektronickou sirénou.

ČI. 9 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje je uveden v příloze Č. 1. 

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 26.1.2004

Datum sejmutí: 22. 12. 2006